بررسی مقایسه‌ای وضعیت فلورکاندیدایی دهان در افراد تحت همودیالیز با بیماران Stage سه و چهار نارسایی مزمن کلیوی

ندا بابایی, سیدعلی ‌محمد قاضی میرسعید, سیدعلی‌اصغر سفیدگر, سیدمحمدمهدی رحمانی, Neda Babaee, Seyed Ali Mohammad Ghazi MirSaeed, Seyed Ali Asghar Sefidgar, Seyed Mohammad Mehdi Rahmani

چکیده


مقدمه: دریافت درمان همودیالیز، ممکن است کلونیزاسیون کاندیدایی دهان را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین حضور گونه‌های کاندیدا و ارزیابی شیوع و شدت آن در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: در مطالعه موردی-شاهدی حاضر، از 50 بیمار در مرحله‌ی انتهایی بیماری کلیوی End Stage Renal Disease (ESRD) که حداقل 6 ماه پیش‌تر از این پژوهش، تحت درمان همودیالیز (HD=Hemodialysis) قرار گرفته بودند و 50 بیمار با نارسایی مزمن کلیه (CKD=Chronic Kidney Disease) بدون نیاز به دیالیز، جهت شرکت در این مطالعه دعوت به عمل آمد. نمونه‌های دهانی با روش سوآب از سطح پشتی-خلفی زبان تهیه شد و برای ارزیابی رویش مخمرها، درجه کلونیزاسیون و شناسایی گونه‌ها، در محیط‌های کشت سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (SC=Sabouraud dextrose agar plus Chloramphenicol)، کروم آگار کاندیدا (CHROMagar™ Candida=CMA) و کورن میل آگار حاوی یک درصد توئین 80 (Cornmeal agar plus %1 Tween 80=CTA) کشت داده شد. داده‌های به دست آمده در نرم‌افزار SPSS ویرایش 18 تحلیل و با کمک آزمون‌های Pearson chi-square، Wilcoxon-Mann-Whitney، Spearman's rho ارزیابی شدند (α=0/05).

يافته‌ها: 48% از افراد HD و 38% از گروه CKD، از نظر حضور کلنی کاندیدا، کشت مثبت بودند که این میزان از دیدگاه آماری تفاوت معنی‌داری نداشت (p value=0/54). کاندیدا آلبیکنس، گونه‌ی غالب جدا شده از هر دو گروه HD و CKD بود (به ترتیب 66/6% و 84/2%). تحلیل آماری نشان داد که با افزایش سن بر درجه‌ی کلونیزاسیون افزوده می‌شود (0/23=r، 0/017=p value). اما بین درجه کلونیزاسیون و جنس یا دوره‌ی دیالیز ارتباط معنی‌داری یافت نشد (0/05<p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، در رابطه با درصد کلونیزاسیون دهانی کاندیدا، تفاوتی بین دو گروه مورد بررسی مشاهده نشد.

کلید واژه‌ها: نارسایی کلیوی مزمن، کاندیدا، همودیالیز، شمارش کلنی قارچی،حفره دهان.

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.