بررسی خشونت سطحی مینا پس از برداشت بقایای کامپوزیتی توسط دو روش مختلف

فهیمه اولاد, مهرناز مرادی‌نژاد, نیما حقیقت جهرمی, عذرا نیک‌نام, Fahimeh Olad, Mehrnaz Moradinejad, Nima Haghighat Jahromi, Ozra Niknam

چکیده


مقدمه: پس از ارتودنسی، حذف رزین باقی‌مانده الزامی است. تاکنون هیچ روشی بقایای رزینی را بدون تأثیر بر مینا برنمی‌دارد. هدف این مطالعه، بررسی خشونت سطحی مینا پس از برداشت بقایای کامپوزیتی توسط دو روش مختلف بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 12 دندان پرمولر به‌نحوی که سطح باکال آن‌ها خارج از آکریل باشد مانت شدند. خشونت اولیه مینا توسط Profilometer ارزیابی و مقادیر سه پارامتر خشونت (Rt، Rq، Ra) ثبت شد. کامپوزیت به نیمه‌ی میانی سطح باکال به صورت دو قطعه مساوی در سمت راست (Tc) و چپ (Fg) باند شد. کامپوزیت Tc با فرز تنگستن کارباید و هندپیس Low speed و کامپوزیت Fg با فرز فیبر گلاس اپوکسی رزین و هندپیس Low speed برداشته شد. خشونت سطحی با Profilometer ارزیابی و مقادیر سه پارامتر ثبت شد. نتایج با نرم‌افزار SPSS ویرایش 21 و آنالیز One-way ANOVA بررسی شد (α=0/05).

يافتهها: آنالیز پارامترهای Root mean square (Rq) و Roughness average (Ra) بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار بین سطح Fg با سطح قبل از باند و با داشتن کمترین مقدار می‌باشد (p value<0/001) و هم‌چنین سطح Tc با قبل از باند تفاوت معنی‌دار با وجود بیشترین مقدارداشت. بر اساس پارامتر maximum roughness depth (Rt) بین سطح Fg و قبل از باند تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (p value>0/05) ولی برای سطح Tc تفاوت معنی‌دار بود (p value<0/001).

نتیجهگیری: فرز فیبر گلاس، خشونت سطحی کمتر و فرز تنگستن کارباید خشونت سطحی بیش‌تری نسبت به شرایط قبل از باندینگ ایجاد می‌کند.

کلید واژه‌ها: مینای دندان، اپوکسی رزین، تنگستن کارباید.

 


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.