تأثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه

فرزانه شیرانی, مریم امرالهی, نرگس امرالهی, Farzaneh Shirani, Maryam Amrollahi, Narges Amrollahi

چکیده


مقدمه: خشونت سطحی مینا بر ویژگی‌های بصری، گیر پلاک، خصوصیات سایش و استحکام باند ترمیم مؤثر است. هدف از این مطالعه تعیین خشونت سطحی ضایعه مینایی درمان شده با استفاده از  Casein PhosphoPeptide-Amorphus Calcium Phosphate(CPP-ACP)، فلوراید و ترکیب این دو بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 24 دندان سالم قدامی گاو پس از جداسازی تاج از ریشه در رزین اکریلی مانت گردید. نمونه‌ها پس از دمینرالیزه شدن به چهار گروه تحت درمان با خمیر CPP-ACP، خمیر CPP-ACPF و دهان‌شویه فلوراید و کنترل تقسیم شدند. خشونت سطحی نمونه‌ها پس از درمان در هر یک از گروه‌ها محاسبه گردید. اعداد به‌دست آمده تحت آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تکمیلیDuncan  قرارگرفتند (0/05=α).

يافته‌ها: خشونت سطحی گروه کنترل بطور معنی‌داری از سایر گروه‌های درمانی بیشتر بود (0/011=p value).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که درمان با هر سه ماده‌ی رمینرالیزه کننده باعث کاهش خشونت سطحی می‌شود.

کلید واژه‌ها: کازئین فسفو پپتید آمورفوس کلسیم فسفات، فلوراید، ویژگی‌های سطحی، رمینرالیزاسیوندندان، دمینرالیزاسیون دندان، مینای دندان

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.