بررسي مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر استرس دانشجويان دانشکده دندان‌پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان طی آموزش باليني درمان ريشه در سال تحصيلي 91-1390

سیدمحسن هاشمی‌نیا, سیدحمید رضویان, ماندانا دهقان‌نژاد, لیلی صدری, Seyed Mohsen Hasheminia, Seyed Hamid Razavian, Mandana Dehghannejad, Leyli Sadry

چکیده


مقدمه: رشته‌ی دندان‌پزشکی با سطح بالایی از استرس ناشی از فشار و برنامه‌ریزی کار، بیماران غیر همکار، مسایل مالی و غیره همراه است. درمان ریشه جزو بخش‌هایی است که می‌تواند در دانشجویان استرس بیشتری ایجاد کند، لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی و مقایسه‌ی عوامل مختلف استرس‌زا در محیط پره‌کلینیک و کلینیک درمان ریشه بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقایسه‌ای، کل دانشجویان سال پنجم و ششم دندان‌پزشکی در سال تحصیلی 90-91، به تعداد 125 نفر، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. به منظور بررسی سطح استرس، پرسش‌نامه‌ای با مقیاس لیکرت طراحی و داده‌ها با استفاده از شیوه‌های توصیفی توسط نسخه‌ی 19 نرم‌افزار SPSS، تجزیه و تحلیل گردید (0/05=α).

يافته‌ها: حداکثر میزان استرس مربوط به بخش اندودانتیکس (58%) بود. برخورد نامناسب اساتید در پره‌کلینیک و کلینیک به ترتیب در 92% و 85% موارد باعث استرس دانشجویان می‌شد. درحالی‌که در پره‌کلینیک کم بودن زمان تحویل دندان‌‌ها بیشترین علت ایجاد استرس بود. نوع و محل دندان تأثیر چندانی نداشت.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، عوامل مختلفی از جمله برخورد نامناسب اساتید در کلینیک و پره‌کلینیک و قطع برق یونیت در زمان مشخص و همچنین زمان نامناسب تحویل دندان‌ها در پره‌کلینیک بر استرس دانشجویان تأثیر دارد.

کلید واژه‌ها: آموزش، دانشجویان دندان‌پزشکی، درمان ریشه.

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.