تأثیر استفاده از ژل فلوراید بر تغییر رنگ ناشی از سفید کردن دندان‌ها به روش خانگی

پروین میرزاکوچکی بروجنی, محمدرضا مالکی‌پور, محبوبه میرزاخانی, فرشاد سلیمی, Parvin Mirzakoucheki Boroujeni, Mohammad Reza Malekipour, Mahboubeh Mirzakhani, Farshad Salimi

چکیده


مقدمه: یکی از شایع‌ترین عوارض جانبی مربوط به روش سفيد كردن دندان‌هاي زنده، حساسیت دندانی است که برای رفع این حساسیت از روش‌های مختلفی از جمله فلوراید استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فلوراید بر روند تغییر رنگ دندان‌ها طی سفید کردن، قبل یا بعد از استفاده از ماده‌ی سفیدکننده بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 24 دانشجوی 18-25 سال انتخاب شدند. ابتدا رنگ پایه شش دندان قدامی سالم ماگزیلا و مندیبل در شرایط محیطی یکسان ثبت شد و سپس از آن‌ها فتوگرافی تهیه شد. بیماران به شیوه‌ی تصادفی به سه گروه دسته‌بندی شدند.در گروه اول، بیماران هر شب هنگام خواب حداقل به مدت شش ساعت از ژل کارباماید پراکسید استفاده کردند. در گروه دوم، بیماران قبل از استفاده از کارباماید پراکسید، از ژل فسفات فلوراید استفاده کرده؛ و بیماران گروه سوم بعد از کارباماید پراکسید، از ژل فسفات فلوراید استفاده کردند. پس از دوره درمان رنگ دندان‌ها به دو روش چشمی (Vita shade guide) و روش دیجیتالی Red Green Blue (RGB) ثبت شد تا تأثیر زمان استفاده از فلوراید بر روی تغییر رنگ دندان‌ها مشخص شود. این داده‌ها با استفاده از آزمون t زوجی و ANOVA آنالیز شدند (0/05=α).

يافته‌ها: میانگین اختلاف رنگ سه گروه به روش ویتا در طی درمان در سه گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (0/154=p value). اختلاف رنگ در سه گروه درمان به روش RGB نیز تفاوت معنی‌داری نداشت (0/147=p value).

نتیجه‌گیری: نتايج اين مطالعه نشان داد كه مصرف ژل فسفات فلورايد قبل و بعد از درمان بلیچینگ تأثیری بر روند تغییر رنگ آن ندارد.

کلید واژه‌ها: سفید کردن دندان (با مواد شیمیایی)، حساسیت عاج دندان، فلوراید.

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.