بررسی فراوانی دندان‌های عقل نهفته و زاویه‌گیری آنها در فک تحتانی بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در سال 92ـ93

احسان حکمتیان, علیرضا رحیم‌ملک, Ehsan Hekmatian, Alireza Rahimmalek

چکیده


مقدمه: نهفتگي دندان‌های مولر سوم دایمی شايع است. به علت آسیب‌های احتمالي نهفتگي و اثر الگوي نهفتگي بر شیوه‌ی درمان بررسي اين الگو داراي اهميت است. هدف از این از تحقیق تعیین فراوانی دندان‌های عقل نهفته به تفکیک زاویه قرار‌گیری آنها بر اساس رادیوگرافی پانورامیک در بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: اين تحقيق توصیفی و گذشته‌نگر، بر روي 1000 تصویر پانورامیک موجود در بخش رادیولوژي دانشكده دندان‌پزشكي اصفهان در سال‌های 1392 و 1393 انجام شد مشخصات بیماران شامل جنس، زاویه نهفتگی دندان نهفته، ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری spss نسخه 17و تست

يافته‌ها: بیشترین دندان عقل نهفته مربوط به زنان با 228 مورد (58/91%)، و مردان هم 159 مورد (41/08%) را از این میان دارا بودند که در مجموع 387 مورد دندان عقل نهفته به صورت نهفتگی یک‌طرفه یا دوطرفه یافت شد. بیشترین فراوانی زاویه قرارگیری مربوط به زاویه عمودی با 247 عدد (40/8%)، و کمترین فراوانی مربوط به زاویه بوکولینگوال با 22 عدد (3/62%)، بود و از این میان بیشترین دندان عقل نهفته فک تحتانی به صورت دوطرفه با 218 مورد (56/09%) بوده است. آزمون مجذور کای نشان داد که بین توزیع فراوانی وجود دندان عقل بین دو گروه سری دندانی کامل که هیچ دندان کشیده شده‌‌ای نداشتند و سری دندان‌های دایمی ناقص که یک دندان یا بیشتر کشیده شده داشتند تفاوت معنی‌دار وجود دارد (0/001>p value) همچنین توزیع فراوانی سری کامل و ناقص در دو جنس تفاوت معنی‌دار نشان نداد (0/953p value=).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد کهشایع‌ترین زاویه قرارگیري دندان عقل نهفته در فک تحتانی از نوع عمودی و کمترین مربوط به زاویه قرارگیري بوکولینگوال است. بیشترین سمت قرارگیری دندان عقل نهفته مربوط به حالت دوطرفه بوده و فراوانی دندان عقل نهفته در زنان بیشتر از مردان بود.

کلید واژه‌ها: دندان عقل، رادیوگرافی پانورامیک، فک پایین.

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.