بررسی دقت تشخیصی سیتولوژی به روش آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص ضایعات غدد بزاقی پاروتید (یک مطالعه گذشته‌نگر در اصفهان)

نکیسا ترابی‌نیا, ندا کارگهی, امید سرمدی, محمدرضا مشعلچی, رویا سبزیان, نوشین افشارمقدم, Nakisa Torabinia, Neda Kargahi, Omid Sarmadi, Mohammad Reza Mashalchi, Roya Sabzian, Nooshin Afshar Moghadam

چکیده


مقدمه: ضایعات غددبزاقي طیف وسیعی از ضایعات مشتمل بر ضایعات عفونی، انسدادی و تومورهای غدد بزاقی را شامل می‌شوند. جهت تشخیص ماهیت این‌گونه ضایعات در ابتدا از روش نمونه‌گیری سوزنی ظریف (Fine needle aspiration)FNA  استفاده می‌گردد که با استفاده از این روش خصوصیات سیتولوژیک بیشتر ضایعات التهابی و نئوپلاسم‌های غدد بزاقی قابل تشخیص می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین دقت تشخیصی سیتولوژی به روش آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص ضایعات غدد بزاقی پاروتید انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 170 نمونه اخذ شده از غده بزاقی پاروتید که در ابتدا به روش FNA نمونه‌برداری شده و بعد از عمل جراحی ضایعه، تحت ارزیابی هیستوپاتولوژی قرار گرفته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مکتوب مربوط به هر دو روش نمونه‌برداری (سیتولوژی و هیستوپاتولوژی) مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج با کمک نرم‌افزار آماری spss نسخه 22 و آزمون‌های آماری کای اسکویر، T-test و آزمون‌های حساسیت و ویژگی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (0/05=α).

يافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون کای‌اسکویر و T-test درصد توافق بین FNA و بیوپسی 78/64 % نشان داد، حساسیت و ویژگی FNA به ترتیب 97% و 81/37 % به دست آمد. موارد مثبت کاذب و منفی کاذب FNA نیز به ترتیب 18/62 % و2/94 % بود.

نتیجه‌گیری: از FNA می‌توان به عنوان يكي از گام‌هاي كمكي اوليه برای بررسي تومورها و ضایعات غدد بزاقی بيماران استفاده نمود و گام بعدي بايستي بسته به شرايط بيمار و نظر پزشك معالج تصميم‌گيري شود.

کلید واژه‌ها: نمونه‌گیری سوزنی ظریف، ضایعات غدد بزاقی، حساسیت، ویژگی.

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.