ارزیابی کلینیکوپاتولوژیک ضایعات غدد بزاقی در جنوب شرق ایران

شیرین سراوانی, حمیده کده, لیلا فرهاد ملاشاهی, رضا روبین, Shirin Saravani, Hamideh Kadeh, Leila FarhadMollashahi, Reza Rubin

چکیده


مقدمه: عوامل جغرافیایی و نژادی از جمله عوامل تأثیرگذار بر وقوع ضایعات غدد بزاقی است. در این مطالعه به بررسی شیوع ضایعات غدد بزاقی در شهر زاهدان و مقایسه آن با سایر مطالعات اپیدمیولوژیک پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و گذشته‌نگر، از کل 1112 نمونه بیوپسی شده مرتبط با ضایعات دهان، فک و صورت یک دوره 11 ساله (1380 - 1390) که در بایگانی بخش پاتولوژی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان موجود بود، 95 مورد بیوپسی (8/54%) مرتبط با ضایعات غدد بزاقی یافت شد. نوع ضایعات و اطلاعات دموگرافیک بیماران نظیر سن، جنسیت و محل ضایعات از پرونده بیماران استخراج و با آزمون Fisher's Exact Test و Student T Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05=α).

يافته‌ها: میانگین سنی بیماران 15/6±31/6 سال بود و نسبت مرد به زن 1 به 1/1 بود. ضایعات نئوپلاستیک در زنان دو برابر مردان شیوع داشت در حالی‌که اکثر ضایعات غیرنئوپلاستیک در مردان دیده شد. غده تحت فکی (27/7%) و لب (27/7%) بیشترین محل ابتلا را به خود اختصاص داده بودند.موکوسل (30/6%) شایع‌ترین ضایعه غیرنئوپلاستیک، پلئومورفیک آدنوما (21%) و موکواپیدرموئید کارسینوما (7/3%) به ترتیب فراوان‌ترین ضایعات نئوپلاستیک خوش‌خیم و بدخیم غدد براقی بودند.

نتیجه‌گیری: بطور کلی ضایعات غیرنئوپلاستیک بیشتر از ضایعات نئوپلاستیک بودند و اکثر ضایعات نیز در غدد بزاقی فرعی رخ داده بودند. تفاوت‌های کمی در فراوانی و توزیع ضایعات غدد بزاقی بین این مطالعه و دیگر جمعیت‌ها وجود داشت.

کلید واژه‌ها: نئوپلاسم‌های غده بزاقی، بیماری‌های غده بزاقی، اپیدمیولوژی.

تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.