بررسی نقش پلاک ایندکس قبل از جراحی با میزان درد بعد از جراحی مولر سوم نهفته فک پایین

اسحاق لاسمی, فرنا سیار, امیر محمد یوسفی قلعه رودخانی, زهرا ملک‌پور, سیف‌‌‌اله همت, Eshagh Lasemi, Farna Sayar, Amir Mohammad Yoosefi Ghaleroodkhani, Zahra Malekpoor, Seifollah Hemmat

چکیده


مقدمه: با توجه به اهمیت درد پس از جراحی مولر سوم نهفته فک پایین برای بیمار و دندان‌پزشک و همچنین با توجه به اهمیت تأثیر بهداشت دهان بر روی نتیجه درمان‌های جراحی و خلأ اطلاعاتی موجود در زمینه تأثیر پلاک دندانی بر درد پس از جراحی مولر سوم نهفته فک پایین، مطالعه حاضر با هدف تأثیر پلاک ایندکس قبل از جراحی بر درد بعد از جراحی مولر سوم نهفته فک پایین انجام شد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق با طراحی cohort انجام گرفت. از بین بیماران مراجعه‌کننده به دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1392 که اندیکاسیون جراحی دندان عقل نهفته را دارا بودند، پلاک ایندکس به روش O'leary گرفته شد و تعداد 30 بیمار انتخاب شدند. 15 نفر دارای پلاک ایندکس بالای 40% (گروه مورد) و 15 نفر دارای پلاک ایندکس پایین 40% (گروه شاهد) بودند. معیار 40% بر اساس مقالات در زمینه پریودنتولوژی تعیین گردید. دو گروه مورد و شاهد از نظر جنس، سن و نوع دندان عقل نهفته مشابه‌سازی شدند. تمامی اعمال جراحی توسط یک فرد انجام شد. پس از جراحی میزان درد در هر دو گروه با استفاده از شاخص VAS (Visual Analogue Scale) در روزهای 1، 3 و 7 پس از جراحی بررسی گردید. میزان درد پس از جراحی در هر مقطع با آزمون من‌‌‌ویتنی و میزان درد با لحاظ کردن عامل زمان با آزمون Friedman مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05=α).

يافته‌ها: گروهی که پلاک ایندکس بالای 40% (گروه مورد) داشتند درد بیشتری را نسبت به گروه با پلاک ایندکس پایین‌تر از 40% (گروه شاهد) در زمان‌های مورد بررسی گزارش کردند که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار بود (0/01=p value). البته در بیماران هر دو گروه افرادی که مدت زمان جراحی طولانی‌تری داشتند، مدت زمان درد بیشتری را در طول هفته ابراز کردند.

نتیجه‌گیری: بهداشت دهانی ضعیف قبل از جراحی با درجات بالاتر از درد بعد از جراحی دندان‌های مولر سوم نهفته فک پایین ارتباط دارد. 

کلید واژه‌ها: پلاک ایندکس دندانی،جراحی دندان عقل، مندیبل.


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.