مقايسه ميزان انتروكوك‌فكاليس باقي‌مانده پس از آماده‌سازي كانال با فايل دستي و روتاري فلکس مستر با تقارب 4 درصد

مسعود خبيري, محمدرضا ساعی, سینا شیرکوند, افسانه استکی, Masoud Khabiri, Mohammadreza Saei, Sina Shirkavand, Afsaneh Esteki

چکیده


مقدمه: مهم‌ترين هدف معالجه ريشه، خارج كردن محتويات و عوامل محرك داخلي كانال و گرفتن سيل كامل از سيستم كانال ريشه مي‌باشد. علي‌رغم آماده‌سازي‌هاي مكانيكي، همواره مقداري بافت ارگانيك و باكتري داخل كانال باقي مي‌ماند. هدف از این مطالعه مقایسه ميزان انتركوك‌فكاليس (enterococcus faecalis) باقي‌مانده پس از آماده‌سازي كانال به روش دستي و روتاري‌فلكس‌مستر با تقارب 4% بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 34 دندان تک‌کاناله قدامی انسانی به 2 گروه 12 عددی و 2 گروه کنترل 5 تایی(مثبت و منفی) تقسیم شدند. تمام دندان‌ها با فایل شماره 30 به صورت اولیه آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شده و پس از شستشو در اتوکلاو استریل شدند و برای ایجاد عفونت، انتروکوک‌فکالیس در کانال دندان‌ها تزریق گردید. در گروه اول نمونه‌های دندانی با فایل روتاري‌فلكس‌مستر و در گروه دوم با فایل دستی، در گروه کنترل مثبت بدون عمل فایلینگ در نمونه‌ها، باکتری کشت داده شد و در گروه کنترل منفی باکتری کشت داده نشد. سپس دبری‌ها به میکروتیوب منتقل و انکوبه شدند و پس از 24 ساعت رشد در محیط بایلاسکولین میزان باکتری بر اساس (Colony Forming Units)CFU ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد و سطح معنی‌دار 0/05 = α در نظر گرفته شد.

يافته‌ها: بین گروه اول ( فایل دستی) و گروه دوم (فایل روتاری با تقارب 4%) تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 = p value) و بین دو گروه اول و گروه دوم با گروه کنترل مثبت و گروه کنترل منفی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 =p value).

نتیجه‌گیری: میزان باکتری انتروکوک‌فکالیس داخل کانال پس از آماده‌سازی کانال با فایل روتاری، کاهش بیشتری داشته است.

کلید واژه‌ها: انترکوکوس‌فکالیس، آماده‌سازی ریشه دندان، ابزارهای دندان‌پزشکی


تمام متن: PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.