تماس مجله

آدرس پستی

School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Hezar Jerib Avenue, Isfahan, Iran.

PO Box: 81746-73461

تماس اصلی

Ramin Mosharraf, DDS, MSc
سردبیر
تلفن: +98 31 37925523
فاکس: +98 31 36687080
ایمیل: raminmosharraf@gmail.com

تماس حمایت

Farzanegan Radandish Co.
تلفن: +98 31 32241953
ایمیل: f.radandish@gmail.comشابن: 2008-6989